původní text:		2007-11-29
	fs3 manpage			poslední úprava:	2015-08-06
======= 1	Obsah =========================================================

	Obsah ........................................................ 1

	Základní informace ........................................... 2
	  Účel ....................................................... 2.1
	  Poskytovatel ............................................... 2.2
	    Zásluhy a poděkování ..................................... 2.2.1
	  Financování ................................................ 2.3
	  Povaha služby a pravidla pro členy ......................... 2.4

	Fotografie ................................................... 3
	  Sety ....................................................... 3.1
	    Úroveň zveřejnění ........................................ 3.1.1
	    Povolení/zakázání komentářů .............................. 3.1.2
	    Založení a umístění nového setu .......................... 3.1.3
	    Přidání fotografie do setu ............................... 3.1.4
	    Smazání fotografie ze setu ............................... 3.1.5
	    Smazání celého setu ...................................... 3.1.6
	    Změna pořadí zobrazování setu ............................ 3.1.7
	    Dodatečná úprava náležitostí fotografií a setů ........... 3.1.8
	  Náhledy .................................................... 3.2
	    Výměna náhledu ........................................... 3.2.1
	  Portfolia .................................................. 3.3
	  Komentáře .................................................. 3.4

	Společné výstavní prostory ................................... 4
	  Workshop (momentálně vyřazený) ............................. 4.1
	  Highlight .................................................. 4.2

	Členství ..................................................... 5
	  Rozdělení .................................................. 5.1
	    Ověřená identita ......................................... 5.1.1
	    Placený přístup .......................................... 5.1.2
	  Příznaky ................................................... 5.2
	  Funkce systému dostupné pouze platícím členům .............. 5.3

	Boardy ....................................................... 6

	Pošta ........................................................ 7

	Přijímání nových členů ....................................... 8

	Ostatní ...................................................... 9
	  O názvu serveru ............................................ 9.1
	  Vypršení platnosti přihlášení .............................. 9.2
	  Změna hesla ................................................ 9.3
	  Upload avatar ikony ........................................ 9.4
	  Úprava uživatelského profilu ............................... 9.5
	  Per-user idle/offline status ............................... 9.6
	  Automatizované upozornění na nové události ................. 9.7
	  Karma ...................................................... 9.8
	  Infopanel první fotografie setu ............................ 9.9
	  Zápis URI odkazů ........................................... 9.10
	  Human readable URIs ........................................ 9.11
	  Klávesové zkratky .......................................... 9.12
	  a+/a-, f+/f- ............................................... 9.13

	Často kladené dotazy (FAQ) ................................... 10


======= 2	Základní informace ============================================

	Účelem tohoto manuálu je poskytnout členům i aspirujícím členům
	jednak přehled základních konceptů, služeb, pravidel a zvyklostí
	na serveru [ http://www.fstop.cz/ ], jednak referenční příručku
	k funkcím systému.

	Zatímco ovládání prostředí by mělo být natolik intuitivní,
	aby k jeho zvládnutí nebylo třeba zabývat se manuálem,
	formální principy a pravidla samozřejmá nejsou.  Každý člen
	by si měl přečíst alespoň tuto první kapitolu a dále kapitoly
	34 a 5, zejména pak základní pravidla působení na fstopu
	v článku 2.4.

	Text manuálu není kompletní, k jeho doplňování dochází průběž-
	ně.  V případě, že zde nenaleznete informace, které hledáte, nevá-
	hejte kontaktovat správce [ mailto:szepe@fstop.cz ] nebo ještě lépe
	dotázat se v boardu [ http://www.fstop.cz/e/boards/fstalk/ ],
	ovšem prolistujte nejdřív alespoň několik posledních stránek --
	je pravděpodobné, že vaší otázku už před vámi položil někdo jiný.


     == 2.1	Účel

	Viz [ http://www.fstop.cz/e/about/ ].


     == 2.2	Poskytovatel

	fs založil a spravuje Tomáš Szépe [ mailto:szepe@fstop.cz ].


     == 2.2.1	Zásluhy a poděkování

	Ondřej Rytíř [ mailto:g@reen.cz ], spoluzakladatel centra
	designu Refresh [ http://www.refresh.cz/ ], je autorem větší
	části grafického návrhu fstopu a iniciátorem mnoha konceptů
	postupem času proměněných do reálných funkcí systému.
	Podílel se také na návrhu původní implementace subsystému
	přijímání nových členů.

	Tomáš Řihošek [ mailto:id@pinerecords.com ] připravil
	grafický návrh vizualizace highlightu a některé další aspekty
	designu fstopu.  Dále sepsal a do angličtiny přeložil
	mnohé průvodní texty přijímače stejně jako druhou revizi
	textu "o fstopu."  Podílel se také na návrhu původní
	implementace subsystému přijímání nových členů.

	Jan Winkler [ mailto:prook@pinerecords.com ] poskytnul
	pomoc s tvorbou původního textu "o fstopu" a doplňováním,
	opravováním a vylepšováním textu tohoto manuálu.  Podílel
	se také na návrhu původní implementace subsystému přijímání
	nových členů.

	Tomáš Štumpa [ mailto:tomash@stumpa.net ] poskytnul
	pomoc s doplňováním, opravováním a vylepšováním textu
	tohoto manuálu.  Podílel se také na návrhu původní
	implementace subsystému přijímání nových členů.

	Juan Pavlík [ mailto:juan@pablopicasso.cz ] poskytnul
	pomoc s doplňováním, opravováním a vylepšováním textu
	tohoto manuálu.

	Kristýna Moješčíková [ mailto:kris@mojekris.net ]
	poskytnula pomoc s doplňováním, opravováním a vylepšo-
	váním textu tohoto manuálu.

	Kamil Toman [ mailto:kamil.toman@gmail.com ] se podílel
	na návrhu původní implementace subsystému přijímání
	nových členů.

	Tomáš Procházka [ mailto:tomashpro@gmail.com ] se po-
	dílel na návrhu původní implementace subsystému přijímání
	nových členů.

	Tomáš Houda [ mailto:t.houda@hispeed.ch ] věnoval hardware,
	na kterém běžel fstop od listopadu 2005 do května 2006.

	Jiří Březina [ mailto:brezina@unipex.cz ] první rok zdarma
	hostoval DNS záznamy pro doménu fstop.cz na serverech společ-
	nosti Unipex [ http://www.unipex.cz/ ].


     == 2.3	Financování

	Veškeré náklady na provoz hradí poskytovatel.  fstop byl
	založen v březnu 2005 a do listopadu 2007 fungoval jako
	nevýdělečný projekt.

	Od prosince 2007 byly zavedeny určité služby dostupné pouze
	pro členy, kteří finančně přispívají na provoz.  Striktně vzato
	tedy fstop již nelze označit jako neziskový, i když samozřejmě
	žádný zisk negeneruje.

	Server HP ProLiant ML150, na kterém fstop běžel od května
	2006 do ledna 2010, byl koupen z peněz darovaných zhruba šedesáti
	členy, jimž byly po listopadu 2007 příspěvky vráceny formou
	přístupu k placeným službám, a to na dobu odvozenou od výše
	příspěvku.

	Na fstopu nikdy nebyly a nikdy nebudou žádné reklamní bannery.


     == 2.4	Povaha služby a pravidla pro členy

	fstop je služba tvořená podle představ poskytovatele, který
	má vždy poslední slovo při rozhodování o změnách.  Názory
	a nápady členů jsou nicméně chápány jako zásadní vstup pro
	smysluplný vývoj.

	Poskytovatel nezaručuje, že funkce fstopu jsou použitelné
	nebo vhodné k jiným účelům než těm přímo zmíněným v tomto
	manuálu.

	Vhledem ke způsobu, jakým jsou vytyčena pravidla, platí
	i na fstopu princip "co není zakázáno, je povoleno."  Nebu-
	de však tolerováno chování nebo činění bezohledné, agresivní,
	zlovolné, mstivé, nezákonné (vzhledem k libovolné z legislativ
	ČR, SR a EU) či zneužívající nepřesnosti ve formulaci některého
	z pravidel k obcházení přirozeně srozumitelného omezení.

	Poskytovatel neovlivňuje svobodu projevu a respektuje sou-
	kromí všech členů.  Explicitně však upozorňuje, že od této
	zásady může být upušťeno při porušení následujících či samo-
	zřejmě předpokládaných pravidel.  Důsledkem porušení pravidel
	pak může být dočasný zákaz umisťování fotografií, dočasné
	pozastavení uživatelského účtu nebo i jeho trvalé zrušení:

	o  Na fstopu není členům povoleno skrývat svojí pravou
	   identitu.  Každý člověk má nárok na nejvýše jeden uži-
	   vatelský účet, který musí být veden pod občanským jménem
	   či pseudonymem, přičemž pseudonym je povolen pouze ve
	   tvaru běžného spojení jméno-příjmení a to jen tehdy,
	   pokud žadatel poskytovateli svěří své pravé občanské
	   jméno tak, aby mohla být úspěšně ověřena jeho identita.

	o  Uživatelský účet fstopu je nepřenosný.  Není povoleno
	   jej sdílet, darovat, pronajímat, prodat či jinak převést
	   na jinou osobu.

	o  Není povoleno vyvíjet snahu o ovládnutí uživatelského
	   účtu jiného člena či se za jiného člena vydávat.

	o  Na fstopu nebudou tolerovány vážně míněné projevy rasis-
	   mu, xenofobie, fašismu, fanatismu nebo kterékoliv jiné
	   formy otevřené agrese vůči jednotlivci či skupině.

	o  S výjimkou prostor pro takové účely explicitně vymezených
	   je na fstop povoleno umisťovat pouze texty, které nemají
	   ani částečně a v žádném představitelém smyslu povahu rek-
	   lamy.

	o  S výjimkou avatar ikon smějí autoři na fstop nahrávat
	   pouze jpegy, jejichž obsah je fotografií, t. j. vzniknul
	   jako reakce fotocitlivé vrstvy na dopad fotonů.  Zejména
	   není povoleno nahrávat počítačovou ani skenovanou gra-
	   fiku, skenované kresby, malby, atd.  Naopak intermediální
	   tvorbu -- zejména koláže -- povoleno nahrávat je, ovšem
	   pouze pokud obsahuje fotografický element.

	o  S výjimkou avatar ikon smějí autoři na fstop nahrávat
	   pouze jpegy, jejichž obsah je jejich vlastní původní
	   prací.

	o  Autoři smějí na fstop nahrávat pouze jpegy, jejichž
	   obsah není předmětem smluvních nebo licenčních vztahů,
	   které by s případným zveřejněním na fstopu byly v roz-
	   poru.  Pokud tak přesto učiní, zříká se v tomto smyslu
	   poskytovatel veškeré odpovědnosti.

	o  Autoři smějí na fstop nahrávat pouze jpegy, které nemají
	   ani částečně a v žádném představitelném smyslu povahu
	   reklamy.  Výjimku z tohoto pravidla dostávají pozvánky
	   na neziskové výstavy, ovšem pouze pokud nesou formu foto-
	   grafie a pouze pokud se autor nahrávaného jpegu osobně
	   výstavy účastní jako vystavující.

	o  Autoři smějí na fstop nahrávat pouze jpegy, jejichž
	   obsah není v rozporu se zákony ČR, zákony SR ani záko-
	   ny Evropské Unie.

	o  Autoři nahrátím svých jpegů na fstop vyjadřují srozumění
	   a souhlas se skutečností, že případné budoucí zařazení
	   těchto jpegů do highlightu (viz článek 4.2) povede
	   k trvalé nemožnosti jejich odstranění.  Autoři tak
	   provozovateli fstopu efektivně udělují _neomezenou_,
	   _permanentní_ a _neodvolatelnou_ licenci na prezentaci
	   nahrátých jpegů ve výstavních prostorech fstopu.

	o  Není povoleno zneužívat funkci výměny náhledů způsobem
	   popsaným v článku 3.2.1.

	Pravidla zde vyjmenovaná platí pro každého člena.


======= 3	Fotografie ====================================================

	Fotografie hostované na fstopu jsou bez výjimky ve formá-
	tu jpeg, případně pjpeg, a to s maximální šířkou 866 pixe-
	lů, maximální výškou 866 pixelů, minimální šířkou 181 pixelů,
	minimální výškou 181 pixelů a maximální velikostí 384 KiB
	(393216 bajtů).

	Fotografie nahrané na fstop nesou strojově vygenerovaná čtyř-
	písmenná označení, která jsou unikátní skrz celou historii vys-
	tavování a která tak lze použít k jednoznačné identifikaci
	každé jednotlivé fotografie -- současné či smazané -- bez ohle-
	du na kontext, název (často autorem neuvedený) či pořadí v setu.
	Kromě použití pro ryze elektronické účely jsou tato označení
	praktická i pro použití v diskuzích, protože algoritmus
	implementovaný k jejich sestavování disponuje znalostí zá-
	kladních fonetických souvislostí.  (Poznámka pod čarou: nej-
	starší fotografie na fstopu mají strojová označení v jiném
	než zde popsaném formátu, nicméně stále unikátní skrz celou
	historii provozu.)

	Každá fotografie na fstopu nese následující náležitosti:

	o  název,

	o  typ média (kinofilm, střední formát, pinhole na papír apod.),

	o  autorovy veřejné poznámky o technických aspektech obrázku,

	o  autorovy veřejné poznámky o netechnických aspektech obrázku,

	o  autorovy neveřejné poznámky (viditelné jen pro autora),

	o  příslušnost k setu (viz článek 3.1),

	o  čtyřpísmenný referenční kód (viz předchozí odstavec),
	   který je shodný s názvem souboru fotografie v repozitáři,

	o  datum a čas uploadu.

	Většinu těchto náležitostí nastavuje autor přímo při uploadu
	fotografie a následně je může kdykoliv změnit (viz článek 3.1.8).


     == 3.1	Sety

	Sérii fotografií jednoho autora, která je "schovaná za náhle-
	dem," říkáme na fstopu "set."  I osamělá fotografie je set,
	byť set o jednom jediném obrázku.

	Zakládání a správa setů jsou momentálně dostupné pouze platícím
	členům.

	Každý set nese následující náležitosti:

	o  běžný náhled (autorem vyměnitelný, viz článek 3.2.1),

	o  náhled pro highlight (pouze pokud je set umístěn v highlightu),

	o  příslušnost autorovi a/nebo portfoliu (viz článek 3.3),

	o  informaci o umístění v highlightu (viz článek 3.1.3),

	o  informaci o úrovni zveřejnění (viz článek 3.1.1),

	o  informaci o povolení/zakázání komentářů (viz článek 3.1.2),

	o  informaci o pořadí v portfoliu autora (viz článek 3.1.7),

	o  statistické informace o návštěvnosti,

	o  komentáře.

	Většinu těchto náležitostí nastavuje autor přímo při uploadu
	první fotografie každého nového setu a následně je může kdy-
	koliv změnit (viz článek 3.1.8).

	Na svých setech mohou autoři provádět následující operace:

	o  založení setu,

	o  smazání setu,

	o  přidání fotografie do setu,

	o  smazání fotografie ze setu,

	o  změna zařazení setu do portfolia,

	o  změna úrovně zveřejnění setu,

	o  povolení/zakázání komentářů,

	o  výměna běžného náhledu setu,

	o  změna pořadí zobrazování setu.


     == 3.1.1	Úroveň zveřejnění

	Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, sety na fstopu
	nesou informaci o úrovni zveřejnění, pro kterou existují
	čtyři možnosti:

	o  Set viditelný pro nečleny: Sety s touto úrovní zveřejnění
	   jsou viditelné a dostupné pro každého.

	o  Set neviditelný pro nečleny: Sety s touto úrovní zveřej-
	   nění nejsou žádným způsobem viditelné nebo dostupné nepři-
	   hlášeným osobám.  Systém vůči vnějšímu světu zcela popírá
	   jejich existenci.  Tato možnost byla na fstopu zavedena
	   především kvůli skutečnosti, že některé instituce (hlavně
	   umělecké školy) zakazují svým členům zveřejňovat vlastní
	   práce.

	o  Set viditelný pro nečleny, ale komentáře neviditelné:
	   Sety s touto úrovní zveřejnění jsou viditelné a dostupné
	   pro každého, systém vůči nepřihlášeným osobám skrývá pouze
	   komentáře.  Tato možnost byla na fstopu zavedena především
	   kvůli portrétní fotografii -- možnost objevení případné
	   nevybíravé kritiky modelem/modelkou může být pro autora
	   prezentovaného setu nepřijatelná.

	o  Set viditelný pouze pro autora: Sety s touto úrovní zveřejnení
	   jsou viditelné pouze pro samotného autora setu.  Systém vůči
	   komukoliv jinému zcela popírá jejich existenci.  Tato možnost
	   byla na fstopu zavedena jako způsob, kterým mohou autoři dočasně
	   schovat své práce.

	Úroveň zveřejnění nastavuje autor přímo při uploadu první
	fotografie každého nového setu a následně jí může kdykoliv
	změnit (viz článek 3.1.8).

	Důležité: Umístění setu v highlightu žádným způsobem
	neovlivňuje úroveň jeho zveřejnění; ta je určena čistě nasta-
	vením popsaným v tomto článku, nicméně se sety neviditelnými
	pro nečleny a se sety viditelnými pouze pro autora není obyčejně
	počítáno při selekci do highlightu a u setů již v highlightu
	umístěných není možné neviditelnost nastavit.


     == 3.1.2	Povolení/zakázání komentářů

	Každý set na fstopu nese informaci o tom, jestli je povoleno
	jej komentovat.


     == 3.1.3	Založení a umístění nového setu

	Každý set na fstopu:

	o  je součástí portfolia svého autora,

	o  může být dodatečně poskytovatelem fstopu umístěn v highlightu.

	Založení nového setu se provádí uploadem jeho první foto-
	grafie pomocí volby "nový set" v hlavní ovládací liště.

	Každý set je ve chvíli svého založení zařazen na první
	pozici autorova portfolia (což je možné dodatečně změnit,
	viz článek 3.1.7).


     == 3.1.4	Přidání fotografie do setu

	Přidání fotografie do setu se provádí pomocí volby "rozší-
	řit set" v sekci "ovládací prvky I" v infopanelu pod první
	fotografií zobrazeného setu.

	Rozšiřovat sety umístěné v highlightu není možné.


     == 3.1.5	Smazání fotografie ze setu

	Smazání fotografie ze setu se provádí pomocí volby "smazat
	ze setu" v sekci "ovládací prvky II" v infopanelech pod
	jednotlivými fotografiemi zobrazeného setu.  Tato volba
	se zobrazuje se pouze u setů, které nejsou v highlightu
	a čítají více než jednu fotografii.


     == 3.1.6	Smazání celého setu

	Smazání celého setu se provádí pomocí volby "smazat set"
	v sekci "ovládací prvky I" v infopanelu pod první fotogra-
	fií zobrazeného setu nebo pomocí volby "smazat" přímo pod
	náhledem setu.

	Mazat sety umístěné v highlightu není možné.


     == 3.1.7	Změna pořadí zobrazování setu

	Tato funkce umožňuje členům určit pořadí, ve kterém
	se jejich sety zobrazují ve všech pohledech kromě
	highlightu (highlight má své vlastní pořadí).  Každý
	jednotlivý set lze "posouvat doleva" a "posouvat doprava"
	pomocí dvojitých šipek přímo pod náhledem.


     == 3.1.8	Dodatečná úprava náležitostí fotografií a setů

	Dodatečná úprava veškerých náležitostí fotografií a setů
	popsaných v této kapitole se provádí pomocí volby "upravit
	popis/změnit portfolio" v sekci "ovládací prvky II" v info-
	panelu pod první fotografií zobrazeného setu (nebo pomocí
	volby "popis/folio" přímo pod náhledem setu), resp. pomo-
	cí volby "upravit popis" v sekci "ovládací prvky II" v info-
	panelech pod jednotlivými fotografiemi zobrazeného setu.


     == 3.2	Náhledy

	Jak již bylo uvedeno ve článku 3.1, každý set má svůj běž-
	ný, autorem vyměnitelný náhled, a dále také případný náhled
	ručně vytvořený poskytovatelem fstopu pro prezentaci
	v highlightu.

	Běžné náhledy podléhají následujícím omezením:

	o  Jediný povolený formát obrázku s náhledem je jpeg,
	   případně pjpeg.

	o  Maximální velikost souboru s náhledem je omezena na
	   16 KiB (16384 bajtů).

	o  Šířka i výška náhledu musí přesáhnout 15 pixelů.

	o  Šířka ani výška náhledu nesmí přesáhnout 180 pixelů.

	o  Alespoň jeden z rozměrů náhledu musí být přesně 180 pixelů.


     == 3.2.1	Výměna náhledu

	Vlastnost výměny náhledů byla původně zavedena s cílem dát
	autorům možnost odstraňovat z náhledů rámečky, které ubližují
	jednotnosti vzhledu společných výstavních prostor.  Postupně
	začala být využívána i umělecky tvořivějšími způsoby, například
	ke zvýšení atraktivity náhledů použitím těsnějších výřezů nebo
	vytvoření charakteristického vzhledu autorova portfolia oře-
	zem na shodný formát.  Nakonec se během prosince 2005 začaly
	objevovat náhledy, které nejen že nikterak nepřispívají ke
	snadnější orientaci v autorských portfoliích, ale dokonce jdou
	přímo proti ní.  Typickými příklady takových úkazů je používání
	extrémních výřezů ("kobercový vzorník") nebo materiálu, který
	nijak nesouvisí s obsahem vlastního setu, případně dokonce
	používání stejného obrázku jako náhledu pro více setů ("pexeso").
	Nezapomínejte, že základní funkcí náhledu je dát divákovi jasnou
	představu o obsahu samotných fotografií.  Pokud mechanismus
	výměny náhledů nehodláte používat tak, aby tato funkce byla
	zachována, nepoužívejte ho vůbec.

	Funkce výměny náhledu je dostupná skrz volbu "náhled" při
	zobrazení vlastních portfolií přímo pod náhledem setu.


     == 3.3	Portfolia

	Členové mají možnost rozčlenit své sety do více
	oddělených portfolií, viz např. práce Lubomíra Vlka
	na odkaze [ http://www.fstop.cz/e/vlk/ ].

	Správa portfolií se provádí pomocí volby "správa portfolií"
	v uživatelském profilu a má následující vlastnosti:

	o  Počet portfolií není nijak omezen.

	o  Portfolia je možné libovolně zakládat a rušit.

	o  Portfolia je možné libovolně pojmenovávat (nově založená
	   portfolia nesou strojově vygenerované názvy) a následně
	   přejmenovávat, ovšem každé portofolio musí v každou
	   chvíli nést název různý od názvů všech ostatních
	   portfolií daného autora.

	o  Je možné určit a následně libovolně pozměňovat pořadí
	   zobrazování jednotlivých portfolií.

	o  Každému portfoliu lze přiřadit stručný popis obsahu
	   (max. 1024 znaků), a tento popis následně libovolně
	   upravovat.

	o  Smazání portfolia není nijak destruktivní -- neodstra-
	   ňuje jeho sety, pouze je označí jako nezařazené.

	o  Každé portfolio může obsahovat libovolný počet setů
	   a také může být prázdné.  Prázdná portfolia se nezo-
	   brazují.

	o  Do portfolia nezařazené sety autora, který má alespoň
	   jedno neprázdné portfolio, se zobrazují ve virtuálním
	   portfoliu "(sety bez zařazení)."

	o  Při zobrazení náhledů prací autora, který používá portfolia,
	   fstop běžně nabízí také pohled "vše smíchané", ve kterém
	   dochází ke slití veškerých setů bez ohledu na příslušnost
	   portfoliu.  Protože pohled "vše smíchané" je pro autory
	   používající portfolia implicitní, vede "rozklik autora"
	   na fstopu standardně na prezentaci náhledů všech jeho setů,
	   ať již tento autor používá portfolia či nikoliv.  Autoři
	   používající portfolia mají nicméně možnost pohled "vše smí-
	   chané" pro svou prezentaci zakázat, a to příslušnou volbou ve
	   správě profilu (profil -> upravit profil).  Zákaz pohledu "vše
	   smíchané" způsobí, že 1. "rozklik autora" (tj. vyvolání hlavní
	   stránky s tvorbou, např. [ http://www.fstop.cz/e/vlk/ ]) pro-
	   vede za všech okolností přesměrování na zobrazení prvního
	   neprázdného portfolia, že 2. pohled "vše smíchané" nebude
	   nabízen a rovněž 3. že zobrazení setů dále nebude poskytovat
	   odkazy a+/a-, nýbrž pouze f+/f-.  Tato volba je vhodná
	   a doporučená pro autory, kteří pracují v souborech/cyklech
	   a kteří chtějí své práce v jednotlivých portfoliích prezento-
	   vat striktně oddělené (nebo kterým vadí, že nastavit pořadí
	   zobrazení setů tak, aby selekce vypadaly uspokojivě jak
	   per-portfolio tak při smíchání, není snadné).

	Zařazení konkrétního setu do portfolia určuje autor přímo
	při uploadu první fotografie nového setu a následně jej
	může kdykoliv změnit (viz článek 3.1.8).


     == 3.4	Komentáře

	Každý člen má možnost komentovat kterýkoliv na fstopu pre-
	zentovaný set.  Jedinou výjimku z tohoto pravidla představují
	sety, u kterých autor explicitně nastavil zákaz komentování
	(viz článek 3.1.2).


======= 4	Společné výstavní prostory ====================================

	Na fstopu existují (resp. existovaly) dva prostory, ve kterých
	se míchají sety různých autorů, a sice workshop (W) a highlight (H).
	Workshop je v současném provozu zrušen.


     == 4.1	Workshop (momentálně vyřazený)

	První prostor tvořil tzv. workshop, do nějž autoři umisťovali
	své práce _podle svého nejlepšího úsudku a z libovolných
	motivů_.  Workshop sloužil jako otevřený prostor pro vyjádření
	autorů, neměl v něm tedy vznikat žádný nátlak na (ne)umisťování
	toho či onoho typu materiálu.

	Způsob vizualizace workshopu byl generický, shodný s vizualizací
	autorských portfolií.

	Workshop byl implicitní stránkou členů, tzn.
	URI [ http://www.fstop.cz/ ] směřovalo pro přihlášené
	uživatele do workshopu.


     == 4.2	Highlight

	Druhý prostor tvoří tzv. highlight, který je realizován jako
	filtr nad obsahem autorských portfolií.  Smyslem existence
	highlightu je jednak vytvoření výrazné tváře serveru vzhledem
	k vnějšímu světu, jednak pečlivá, konzistentně prováděná
	prezentace pozoruhodných fotografií.

	O umisťování setů v highlightu rozhoduje poskytovatel fstopu
	a jím vybraní autoři/kritici.

	Způsob vizualizace highlightu je exklusivní, využívající ručně
	vytvářených náhledů fixního formátu 168 x 112 pixelů (3:2).

	Highlight je implicitní stránkou veřejnosti, tzn.
	URI [ http://www.fstop.cz/ ] směřuje pro nepřihlášené
	uživatele do highlightu.


======= 5	Členství ======================================================

	Členství na fstopu lze získat buďto skrz přijímací řízení
	(jehož popis je obsahem kapitoly 8 tohoto manuálu) nebo
	na základě rozhodnutí poskytovatele fstopu.


     == 5.1	Rozdělení

	Typ uživatelského účtu člena fs je dán následujícími základními
	parametry:

		+-----------------------+-------------------+
		| Parametr              | Možné hodnoty     |
		+-----------------------+-------------------+
		| Ověřená identita      | ANO/NE            |
		| Placený přístup       | datum expirace/NE |
		+-----------------------+-------------------+


     == 5.1.1	Ověřená identita

	Protože nutnost ověřit identitu je součástí základních pravi-
	del fstopu, nemají členové s neověřenou identitou možnost
	zveřejňovat fotografie, hlasovat v přijímači ani nahrávat
	vlastní avatar ikony.  Člen, který neprojde úspěšně ověřením
	identity během jednoho měsíce od založení účtu nebo začne
	před ověřením identity vykazovat známky agresivního chování,
	může být a pravděpodobně bude smazán.

	Členové si identitu ověřují jedním ze tří následujících způsobů:

	o  osobním setkáním s poskytovatelem nebo jiným autorem, kte-
	   rému poskytovatel důvěřuje (s kontrolou OP, ŘP nebo jiného
	   běžně rozšířeného průkazu s těžko vyměnitelnou fotografií
	   vlastníka),

	o  zasláním skenu OP, ŘP nebo jiného běžně rozšířeného průka-
	   zu s těžko vyměnitelnou fotografií vlastníka poskytovateli,

	o  odesláním symbolické částky CZK 1,- na bankovní účet
	   "1136313019/3030" (převody mezi českými bankami) nebo
	   "IBAN: CZ31 3030 0000 0011 3631 3019, BIC/SWIFT: AIRACZPP,
	   Air Bank, Náměstí Republiky 1, 110 00 Praha 1, Česká Republika"
	   (převody mezi evropskými bankami).  Jméno platícího, resp.
	   název účtu platícího, se poskytovateli objeví na výpisu
	   historie účtu, přičemž pro úspěšné ověření identity se tento
	   název musí shodovat se jménem, pod kterým je veden uživatelský
	   účet daného člena).

	Ve chvíli, kdy máte rozmyšleno, jakým způsobem chcete
	svou identitu ověřit, kontaktujte správce přímo interní
	poštou na odkaze [ http://www.fstop.cz/e?s=S&T=1 ] nebo
	emailem [ mailto:szepe@fstop.cz ].

	Nepište, že se Vám ani jeden způsob ověření nehodí, že se
	Vám něco nelíbí nebo že nechápete smysl celé procedury,
	správce na dohadování nemá čas a Vaše reptání bude ignorovat.

	Nese-li Váš účet příznak "identita neověřena" zjistíte ve
	svém uživatelském profilu, do kterého se dostanete volbou
	"profil" v hlavní ovládací liště.

	V některých zvláštních případech bude poskytovatel uznávat
	pouze ověření osobním setkáním.


     == 5.1.2	Placený přístup

	fstop poskytuje platícím členům některé služby navíc
	(pro přehled viz článek 5.3).  Příjmy z provozu placených
	služeb jdou v plné výši do kompenzace nákladů provozu
	(zejména poplatku za serverhosting).

	Placený přístup je poskytován za fixní cenu CZK 600,-
	na období dvanácti měsíců a lze jej získat odesláním této
	částky na bankovní účet "1136313019/3030" (převody mezi
	českými bankami) nebo "IBAN: CZ31 3030 0000 0011 3631 3019,
	BIC/SWIFT: AIRACZPP, Air Bank, Náměstí Republiky 1,
	110 00 Praha 1, Česká Republika" (převody mezi evropskými
	bankami), konstantní symbol irelevantní, specifický symbol
	irelevantní, variabilní symbol ve tvaru 444xxx, kde xxx
	je číslem uživatelského účtu, tedy např. 444100 u Tomáše
	Štumpy [fs:100].

	Odběr placených služeb může člen kdykoliv a s okamžitou plat-
	ností přerušit, přičemž mu bude dobropisována odpovídající
	část vybrané sazby, minus manipulační poplatek CZK 75,-.

	V případě pozastavení či zrušení účtu platícího člena bude
	bez ohledu na okolnosti incidentu dobropisována odpovídající
	část vybrané sazby, minus manipulační poplatek CZK 75,-.

	Přesné složení služeb poskytovaných platícím členům se může
	kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit.

	Informace o skutečnosti, že konkrétní člen odebírá pla-
	cené služby, není dostupná nikomu kromě poskytovatele.


     == 5.2	Příznaky

	Uživatelské účty členů fstopu mohou nést některé příznaky,
	a to zejména:

	o  "Nemůže zveřejňovat fotky"
	   -- význam zjevný -- nepoužívá se,

	o  "Identita neověřena"
	   -- význam zjevný -- viz také článek 5.1.1,

	o  "Účet pozastaven"
	   -- význam zjevný.


     == 5.3	Funkce systému dostupné pouze platícím členům

	Platícím členům jsou poskytovány následující extra služby:

	o  všudypřítomný per-user idle/offline time status --
	   viz článek 9.6 a ukázka na odkaze
	   [ http://www.pinerecords.com/kala/_fs_linked/timestat.png ],

	o  photohosting: možnost zakládat a spravovat sety
	   -- viz článek 3.1.3,

	o  možnost členit vlastní sety do portfolií -- viz článek 3.3,

	o  možnost měnit náhledy vlastních setů -- viz článek 3.2.1,

	o  možnost měnit pořadí zobrazování vlastních setů --
	   viz článek 3.1.7,

	o  možnost zneviditelnit vlastní sety pro veřejnost
	   nebo pro ostatní členy -- viz článek 3.1.1,

	o  možnost zneviditelnit komentáře vlastních setů pro veřej-
	   nost -- viz článek 3.1.1,

	o  možnost zakázat komentování vlastních setů --
	   viz článek 3.1.2,

	o  možnost smazat individuální fotografii ze setu --
	   viz článek 3.1.5,

	Přesné složení služeb poskytovaných platícím členům
	se může kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit.


======= 6	Boardy ========================================================

	FIXME: doplnit


======= 7	Pošta =========================================================

	FIXME: doplnit


======= 8	Přijímání nových členů ========================================

	V této kapitole bývala detailně popsána část fstopu běžně ozna-
	čovaná jako "přijímač."  Jednalo se o automatizovaný hlasovací
	proces, ve kterém stávající členové rozhodovali o kladném či
	záporném vyřízení nových žádostí o login.

	Přijímač na fstopu fungoval od dubna 2006 a za dobu své existen-
	ce prošel řadou úprav a vylepšení.  Asi nejvýznamnějšími změnami
	bylo zavedení neutrálního hlasu koncem dubna 2007 a dočasné
	pozastavení možnosti žadatele pod svou přihláškou vidět diskuzi
	mezi červencem a zářím 2008.

	Průměrná úspěšnost žadatelů se historicky pohybovala kolem 7 %.

	Při třech příležitostech bylo přijímání nových členů pozastaveno,
	a sice:

	o  mezi 21. 7. 2007 a 1. 12. 2007,

	o  mezi 3. 11. 2009 a 2. 1. 2010.

	o  od 26. 6. 2014 navždy.

	Získat členství na fstopu je momentálně možné pouze z doporučení
	stávajícího člena či skrz žádost u správce [ mailto:szepe@fstop.cz ],
	který subjektivně posoudí, zda tvorba žadatele odpovídá směrování
	a kvalitě portálu.


======= 9	Ostatní =======================================================


     == 9.1	O názvu serveru

	Název fs vychází z anglického technického termínu "f/stop,"
	kterým se označují diskrétní hodnoty na intervalu clonových
	čísel, typicky na clonovém kroužku objektivu.

	Upřednostňovaný způsob odkazování na fstop je pomocí akro-
	nymu "fs" (vždy malými písmeny), který se nesnažíme skloňo-
	vat.  Název f/stop bohužel sdílejí i jiné fotografické spolky
	a časopisy, zkratku "fs" používáme pouze my.  Snad.  Pokud
	vyloženě trváte na zápise celého slova, používejte prosím
	variantu "fstop," tedy opět všechna písmena malá, bez poml-
	ček, lomítek nebo jakýchkoliv jiných oddělovačů.


     == 9.2
     == 9.3
     == 9.4
     == 9.5
     == 9.6
     == 9.7
     == 9.8
     == 9.9
     == 9.10
     == 9.11
     == 9.12
     == 9.13

	FIXME: doplnit


======= 10	Často kladené dotazy (FAQ) ====================================

	FIXME: doplnit